ដំណឹងថ្មីៗ :

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

សេចក្តីជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ចូលរួមប្រឡង ត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពដើម្បីចូលរៀន វគ្គវិក្រឹត្យការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ វគ្គវិក្រឹត្យការមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល វគ្គវិក្រឹត្យការមន្ត្រីមធ្យម និងវគ្គវិក្រឹត្យការមន្ត្រីក្រមការ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

សេចក្តីជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ចូលរួមប្រឡង ត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពដើម្បីចូលរៀន វគ្គវិក្រឹត្យការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ វគ្គវិក្រឹត្យការមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល វគ្គវិក្រឹត្យការមន្ត្រីមធ្យម និងវគ្គវិក្រឹត្យការមន្ត្រីក្រមការ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។ era 2021Download

Read More

No Picture

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាព ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ពង្រឹងសមត្ថភាពការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅតាមបណ្តាខេត្តនានា សំរាប់ឆ្នាំ​២០១១​ ខេត្តដែលបានរៀបចំរួចហើយ រួមមាន៖ ខេត្តព្រះសីហនុ,ខេត្តកំពត,ខេត្តកែប, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ,ខេត្តព្រៃវែង,ខេត្តស្វាយរៀង, ខេត្តកំពង់ធំ,ខេត្តកំពង់ចាម,ខេត្តកណ្តាល,ខេត្តតាកែវ,ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និង ខេត្តពោធិសាត់ ដែលបាន រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅឆ្នាំ២០១១ និង ខេត្តដែលបានរៀបចំនៅក្នុងឆ្នាំ២០១២ រួមមានៈ ខេត្តក្រចេះ, ខេត្តមណ្ឌលគិរី, ខេត្តរតនៈគិរី, ខេត្តស្ទឹងត្រែង,  ខេត្តព្រះវិហារ, ខេត្តកោះកុង, ខេត្តបាត់ដំបង, ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ…