របាយការណ៍

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Random Articles

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបំពេញពាក្យសុំចូលសមាជិក របស់សមាគម ​ស.ស.ម.ស.ហ.វ

សមាគម ​ស.ស.ប.ស.ហ.វ សូមជូនដំណឹងដល់ លោក លោកស្រី ដែលជាមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ទាំងអស់ ដែលធ្លាប់បំរើការងារនៅ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ…

Read More