ដំណឹងថ្មីៗ :

សេចក្តីជូនដំណឹង

សិទ្ធិ និងអត្ថប្រយោជន៏មន្ត្រីរាជការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

សិទ្ធិ និងអត្ថប្រយោជន៏មន្ត្រីរាជការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សូមចុចត្រង់ទាញយកដើម្បីទទួលបានសៀវភៅសិទ្ធិ និងអត្ថប្រយោជន៏មន្ត្រីរាជការ


No Picture

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបង្ហាញខ្លួន បេក្ខជនដែលបានប្រលងជាប់ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបង្ហាញខ្លួន បេក្ខជនដែលបានប្រលងជាប់ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ


No Picture

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន

លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នាសម័យប្រឡង ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នៅមណ្ឌលប្រឡងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរំលឹក ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរំលឹក ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ


សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

បទប្បញ្ញត្តិ បញ្ជីរាយនាម និង​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹងស្តីពី​ការ​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធដារ។ សូមទាញយកបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជននៅទីនេះ


No Picture

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី វគ្គបណ្តុុះបណ្តាល Macroeconomic Diagnostic (MDS) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅសណ្ឋាគារ បុរីអង្គរ ខេត្តសៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី វគ្គបណ្តុុះបណ្តាល Macroeconomic Diagnostic (MDS) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅសណ្ឋាគារ បុរីអង្គរ ខេត្តសៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានលំអិតសូមចូលទៅកាន់ macroeconomic diagnostics 3 to 14 dec 2018 siamreap


No Picture

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ព៍ត៑មានរបស់បេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រឡងចូលបំរេីការងារអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ព៍ត៑មានរបស់បេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រឡងចូលបំរេីការងារអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ទាញយកបញ្ជីឈ្មេាះនៅទីនេះ


No Picture

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងផ្ទៃក្នុងផ្លាស់ប្តូរប្រភេទក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសូមជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទឱ្យបានជ្រាបថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះ ក្រសួងនឹងរៀបចំការប្រឡងប្រជែងផ្ទៃក្នុងប្តូរក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការចំនួន ៣២០កន្លែង ដែលក្នុងនោះប្តូរទៅប្រភេទក្របខណ្ឌមន្ត្រីបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ (ក) ចំនួន ២០០ កន្លែង និងប្តូរទៅប្រភេទក្របខណ្ឌមន្ត្រីបច្ចេកទេសមធ្យម (ខ) ចំនួន ១២០ កន្លែង។ ទាញយកទម្រង់បំពេញប្រវត្តិរូប_សុំចូលប្រឡង ទាញយកទម្រង់បំពេញប្រវត្តិរូប_សុំចូលប្រឡង


No Picture

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការរំលឹកកាលបរិច្ឆេទបង្ហាញខ្លួន ស្គែនម្រាមដៃ និងថតរូបបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការរំលឹកកាលបរិច្ឆេទបង្ហាញខ្លួន ស្គែនម្រាមដៃ និងថតរូបបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Online) ដើម្បីចូលរួមប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ៖


ប្រកាស់ជ្រើសរើស បេក្ខជនចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

សូមចុចទីនេះដើម្បីចុះឈ្មោះ Online សូមចុចទីនេះដើម្បីចូលមើលវីដេអូណែនាំពីការចុះឈ្មោះ Online ទាញយកជាលិខិតបញ្ជាក់ជាមន្រ្តីរាជការ (បើបេក្ខជន ជ្រើសរើសការងារបច្ចុប្បន្ន ជាមន្ត្រីរាជការ)