លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Random Articles

1

វិបស្សនារបស់នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក​នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

វិបស្សនាស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ និងពិនិត្យលើបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្ត សេចក្តីណែនាំ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការងារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការ នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក​នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

Read More
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅសិក្សាផ្នែក Public Policy (Policy Analysis and Leadership Management) ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Fulbright នៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ២០១៩