ដំណឹងថ្មីៗ :

អាហារូបករណ៍សម្រប់មន្រ្តីរាជការ សិក្សានៅ ព្រះរាជាណាចក្រថៃ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្តល់ អាហារូបករណ៍ដល់មន្រ្តីរាជការ សិក្សានៅ ព្រះរាជាណាចក្រថៃ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ចំនួន៣៣កន្លែង