ដំណឹងថ្មីៗ :

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត សិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន (សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ)