សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន

លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នាសម័យប្រឡង ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នៅមណ្ឌលប្រឡងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

Result of GDT Examiniation_Page_01
Result of GDT Examiniation_Page_02

Result of GDT Examiniation_Page_03 Result of GDT Examiniation_Page_04 Result of GDT Examiniation_Page_05 Result of GDT Examiniation_Page_06

Result of GDT Examiniation_Page_07Result of GDT Examiniation_Page_08 Result of GDT Examiniation_Page_09 Result of GDT Examiniation_Page_10 Result of GDT Examiniation_Page_11 Result of GDT Examiniation_Page_12 Result of GDT Examiniation_Page_13 Result of GDT Examiniation_Page_14 Result of GDT Examiniation_Page_15 Result of GDT Examiniation_Page_16 Result of GDT Examiniation_Page_17 Result of GDT Examiniation_Page_18 Result of GDT Examiniation_Page_19 Result of GDT Examiniation_Page_20 Result of GDT Examiniation_Page_21