សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងផ្ទៃក្នុងផ្លាស់ប្តូរប្រភេទក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសូមជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទឱ្យបានជ្រាបថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះ ក្រសួងនឹងរៀបចំការប្រឡងប្រជែងផ្ទៃក្នុងប្តូរក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការចំនួន ៣២០កន្លែង ដែលក្នុងនោះប្តូរទៅប្រភេទក្របខណ្ឌមន្ត្រីបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ (ក) ចំនួន ២០០ កន្លែង និងប្តូរទៅប្រភេទក្របខណ្ឌមន្ត្រីបច្ចេកទេសមធ្យម (ខ) ចំនួន ១២០ កន្លែង

ទាញយកទម្រង់បំពេញប្រវត្តិរូប_សុំចូលប្រឡង

1 2

ទាញយកទម្រង់បំពេញប្រវត្តិរូប_សុំចូលប្រឡង