ដំណឹងថ្មីៗ :

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបំពេញពាក្យសុំចូលសមាជិក របស់សមាគម ​ស.ស.ម.ស.ហ.វ

សមាគម ​ស.ស.ប.ស.ហ.វ សូមជូនដំណឹងដល់ លោក លោកស្រី ដែលជាមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ទាំងអស់ ដែលធ្លាប់បំរើការងារនៅ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សូមមេត្តាបំពេញពាក្យសុំចូលសមាជិក របស់សមាគម ចំនួន០២ច្បាប់ បិទរូបថតសាមីខ្លួនចំនួន០២សន្លឹក និងរូបថតសហព័ទ្ធចំនួន​០២សន្លឹក(បើមាន) និងភ្ជាប់ជាមួយរូបថត ៣x៤របស់សាមីខ្លួន ចំនួន០២សន្លឹក  និង ពាក្យបណ្តាំសូមបំពេញ ចុះហត្ថលេខានិងផ្តិតមេដៃ រួចដាក់ក្នុងស្រោមសំបុត្របិទជិត ។