សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន ចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

photo_2019-01-27_10-53-20

បទប្បញ្ញត្តិ បញ្ជីរាយនាម និង​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹងស្តីពី​ការ​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធដារ។

photo_2019-01-27_10-53-20

photo_2019-01-27_10-53-15

បទប្បញ្ញាត្តិ_Page_2