ដំណឹងថ្មីៗ :

សិទ្ធិ និងអត្ថប្រយោជន៏មន្ត្រីរាជការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

សិទ្ធិ និងអត្ថប្រយោជន៏មន្ត្រីរាជការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

Cover

សូមចុចត្រង់ទាញយកដើម្បីទទួលបានសៀវភៅសិទ្ធិ និងអត្ថប្រយោជន៏មន្ត្រីរាជការ