ដំណឹងថ្មីៗ :

វិបស្សនារបស់នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក​នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

វិបស្សនាស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ និងពិនិត្យលើបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្ត សេចក្តីណែនាំ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការងារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការ នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក​នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

1

2

4

5

3

8

6

7

14

13

9

10

11

12

15

16

18

19

21