រដ្ឋាភិបាលប៉ារ៉ាហ្គាយផ្តល់នូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលចំនួន១៤ ដល់មន្ត្រីកម្ពុជា

រដ្ឋាភិបាលប៉ារ៉ាហ្គាយផ្តល់នូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលចំនួន១៤ ដល់មន្ត្រីកម្ពុជា paraguay training courses 2018