ប្រកាស់ជ្រើសរើស បេក្ខជនចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

Reg

photo_2018-06-15_10-17-32
photo_2018-06-15_10-17-35photo_2018-06-15_10-17-11